Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av Sweden WiFi AB, org.nr 559205-7169. Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen. Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.


2. Tjänster

Sweden WiFI AB behöriga nätverkstekniker gör allt inom nätverk och mindre el installationer: felsöker WiFi utrustning, levererar och monterar olika marknadsledande hotspot lösningar, projekterar och monterar marint bredband och mycket mer. Nedan är ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

 • Felsökning

 • Service

 • Hotspot lösningar

 • WiFi

 • Smarta hem – vi framtidssäkrar

 • Jour


3. Beställning och bekräftelse

Sweden WiFI AB tjänster kan beställas antingen direkt genom att ringa 010-173 70 70 eller på Sweden WiFI AB webbsida genom att fylla i ett formulär. Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. Sweden WiFI AB återkommer med en kostnadsfri offert inom 48 h. När du som kund godkänner offerten och bokar ett uppdrag får du en orderbekräftelse per SMS eller e-mail där du också bekräftar att du godkänner dessa villkor.


4. Tjänsternas utförande

Sweden WiFI AB förbinder sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid samt på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med lag och gällande branschpraxis.


5. Tilläggsarbete

Om det i samband med uppdragets utförande framkommer behov av ytterligare arbete som bör utföras (tilläggsarbete) ska Teknikern underrätta Kunden och begära dennes anvisningar. Om Kunden inte kan nås inom rimlig tid får Sweden WiFI AB ändå utföra tilläggsarbetet i följande fall:

a) om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för uppdraget; eller

b) om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört.


6. Material

Sweden WiFI AB ansvarar för att köpa in det material som behövs för arbetet om inget annat överenskommits. Materialet inhandlas hos godkända elgrossister och kunden debiteras av Sweden WiFI AB.


7. Debitering

Sweden WiFI AB erbjuder fasta priser på offererade installationer och produkter. Arbetstid utöver offererade installationer debiteras per påbörjad timme. 

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 2 timme, detta kan dock inte alltid garanteras.

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer då en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats. Om restiden till jourarbetet överstiger 30 minuter räknas restiden över 30 minuter som en del av jourarbetet.

Storhelgstillägg om 2000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

 • Julafton

 • Nyårsafton

 • Påskafton

 • Midsommarafton

Administrationsavgift: Sweden WiFi AB tar ut en avgift om 39:- för administrativa kostnader som uppstår vid försäljning av varor eller tjänster.

Fakturaavgift: En fakturaavgift om 49:- debiteras på varje faktura.

8. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan (standard är 15 dagar). Sweden WiFI AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning.

Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte eventuell huvudman (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Betalning ska vara Sweden WiFI AB tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.


9. Rot & rutavdrag

Om du önskar nyttja rot/rutavdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till rot/rutavdrag.

Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Svenska Eljouren att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Vid ändring/ justering av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera en administrationsavgift om 99:- för hantering och ändring.

Information om vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar du på Skatteverkets webbsida.

Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.

Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisas och faktureras utan rotavdrag.


10. Ångerrätt enligt lag

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till Sweden WiFI AB inom ångerfristen.

Ångerfristen räknas från den dag då du signerar offerten/avtalet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.

För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.


11. Avbokningsvillkor

Jourarbeten:

Så snart ett jourarbete är registrerat hos Sweden WiFI AB är det påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras en kostnad på 1600:- inkl. moms för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte ombokas.

Planerade arbeten:

Planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 h innan arbetet ska utföras och därefter mot en avbokningsavgift om 1 000 kr inkl. moms.


12. Anlitande av underleveratör

Sweden WiFI AB har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.


13. Avtalstid

Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av Sweden WiFI AB till dess att beställd tjänst har genomförts och full betalning erlagts.


14. Reklamera fel i tjänsten

Om du anser att det föreligger fel i en tjänst som utförts av Sweden WiFI AB så ska du reklamera felet till vår kundtjänst. Reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet och senast inom 6 månader från tjänstens utförande. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Reklamerar du för sent förlorar du rätten att åberopa felet.

Om du vill reklamera en tjänst ska du i första hand skicka ett e-mail till info@swedenwifi.se och beskriva felet så utförligt som möjligt.


15. Påföljder vid fel

Sweden WiFI AB åtar sig att utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt avhjälpa eventuella fel i utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar resekostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Sweden WiFI AB i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han/hon har särskilda skäl till det. Om Sweden WiFI AB inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Därefter har han/hon istället rätt till prisavdrag eller hävning.


16. Ansvarsbegräsning

Sweden WiFI AB bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information du som kund lämnar till oss i samband med din offertförfrågan eller bokning. Sweden WiFI AB bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Sweden WiFI AB nätverkstekniker.

Sweden WiFI AB ansvarar endast för direkt skada som du som kund lidit när skadan har vållats av Sweden WiFI AB nätverkstekniker genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.


17. Behandling av personuppgifter

I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.


18. Force Majeure

Om Sweden WiFI AB, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra uppdraget som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp, myndighetsföreskrifter eller restriktioner) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är Sweden WiFI AB befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Om ett planerat arbete skjuts upp med stöd av denna punkt under mer än en vecka äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.


19. Ändringar

Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.


20. Tillämplig lag och tvist

Vid en eventuell tvist har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av Sweden WiFi AB, org.nr 559205-7169. Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen. Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.


2. Tjänster

Sweden WiFI AB behöriga nätverkstekniker gör allt inom nätverk och mindre el installationer: felsöker WiFi utrustning, levererar och monterar olika marknadsledande hotspot lösningar, projekterar och monterar marint bredband och mycket mer. Nedan är ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

 • Felsökning

 • Service

 • Hotspot lösningar

 • WiFi

 • Smarta hem – vi framtidssäkrar

 • Jour


3. Beställning och bekräftelse

Sweden WiFI AB tjänster kan beställas antingen direkt genom att ringa 010-173 70 70 eller på Sweden WiFI AB webbsida genom att fylla i ett formulär. Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. Sweden WiFI AB återkommer med en kostnadsfri offert inom 48 h. När du som kund godkänner offerten och bokar ett uppdrag får du en orderbekräftelse per SMS eller e-mail där du också bekräftar att du godkänner dessa villkor.


4. Tjänsternas utförande

Sweden WiFI AB förbinder sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid samt på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med lag och gällande branschpraxis.


5. Tilläggsarbete

Om det i samband med uppdragets utförande framkommer behov av ytterligare arbete som bör utföras (tilläggsarbete) ska Teknikern underrätta Kunden och begära dennes anvisningar. Om Kunden inte kan nås inom rimlig tid får Sweden WiFI AB ändå utföra tilläggsarbetet i följande fall:

a) om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för uppdraget; eller

b) om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört.


6. Material

Sweden WiFI AB ansvarar för att köpa in det material som behövs för arbetet om inget annat överenskommits. Materialet inhandlas hos godkända elgrossister och kunden debiteras av Sweden WiFI AB.


7. Debitering

Sweden WiFI AB erbjuder fasta priser på offererade installationer och produkter. Arbetstid utöver offererade installationer debiteras per påbörjad timme. 

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 2 timme, detta kan dock inte alltid garanteras.

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer då en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats. Om restiden till jourarbetet överstiger 30 minuter räknas restiden över 30 minuter som en del av jourarbetet.

Storhelgstillägg om 2000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

 • Julafton

 • Nyårsafton

 • Påskafton

 • Midsommarafton

Administrationsavgift: Sweden WiFi AB tar ut en avgift om 39:- för administrativa kostnader som uppstår vid försäljning av varor eller tjänster.

Fakturaavgift: En fakturaavgift om 49:- debiteras på varje faktura.

8. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan (standard är 15 dagar). Sweden WiFI AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning.

Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte eventuell huvudman (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Betalning ska vara Sweden WiFI AB tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.


9. Rot & rutavdrag

Om du önskar nyttja rot/rutavdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till rot/rutavdrag.

Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Svenska Eljouren att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Vid ändring/ justering av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera en administrationsavgift om 99:- för hantering och ändring.

Information om vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar du på Skatteverkets webbsida.

Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.

Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisas och faktureras utan rotavdrag.


10. Ångerrätt enligt lag

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till Sweden WiFI AB inom ångerfristen.

Ångerfristen räknas från den dag då du signerar offerten/avtalet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.

För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.


11. Avbokningsvillkor

Jourarbeten:

Så snart ett jourarbete är registrerat hos Sweden WiFI AB är det påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras en kostnad på 1600:- inkl. moms för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte ombokas.

Planerade arbeten:

Planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 h innan arbetet ska utföras och därefter mot en avbokningsavgift om 1 000 kr inkl. moms.


12. Anlitande av underleveratör

Sweden WiFI AB har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.


13. Avtalstid

Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av Sweden WiFI AB till dess att beställd tjänst har genomförts och full betalning erlagts.


14. Reklamera fel i tjänsten

Om du anser att det föreligger fel i en tjänst som utförts av Sweden WiFI AB så ska du reklamera felet till vår kundtjänst. Reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet och senast inom 6 månader från tjänstens utförande. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Reklamerar du för sent förlorar du rätten att åberopa felet.

Om du vill reklamera en tjänst ska du i första hand skicka ett e-mail till info@swedenwifi.se och beskriva felet så utförligt som möjligt.


15. Påföljder vid fel

Sweden WiFI AB åtar sig att utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt avhjälpa eventuella fel i utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar resekostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Sweden WiFI AB i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han/hon har särskilda skäl till det. Om Sweden WiFI AB inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Därefter har han/hon istället rätt till prisavdrag eller hävning.


16. Ansvarsbegräsning

Sweden WiFI AB bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information du som kund lämnar till oss i samband med din offertförfrågan eller bokning. Sweden WiFI AB bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Sweden WiFI AB nätverkstekniker.

Sweden WiFI AB ansvarar endast för direkt skada som du som kund lidit när skadan har vållats av Sweden WiFI AB nätverkstekniker genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.


17. Behandling av personuppgifter

I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.


18. Force Majeure

Om Sweden WiFI AB, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra uppdraget som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp, myndighetsföreskrifter eller restriktioner) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är Sweden WiFI AB befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Om ett planerat arbete skjuts upp med stöd av denna punkt under mer än en vecka äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.


19. Ändringar

Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.


20. Tillämplig lag och tvist

Vid en eventuell tvist har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av Sweden WiFi AB, org.nr 559205-7169. Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen. Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.


2. Tjänster

Sweden WiFI AB behöriga nätverkstekniker gör allt inom nätverk och mindre el installationer: felsöker WiFi utrustning, levererar och monterar olika marknadsledande hotspot lösningar, projekterar och monterar marint bredband och mycket mer. Nedan är ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

 • Felsökning

 • Service

 • Hotspot lösningar

 • WiFi

 • Smarta hem – vi framtidssäkrar

 • Jour


3. Beställning och bekräftelse

Sweden WiFI AB tjänster kan beställas antingen direkt genom att ringa 010-173 70 70 eller på Sweden WiFI AB webbsida genom att fylla i ett formulär. Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. Sweden WiFI AB återkommer med en kostnadsfri offert inom 48 h. När du som kund godkänner offerten och bokar ett uppdrag får du en orderbekräftelse per SMS eller e-mail där du också bekräftar att du godkänner dessa villkor.


4. Tjänsternas utförande

Sweden WiFI AB förbinder sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid samt på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med lag och gällande branschpraxis.


5. Tilläggsarbete

Om det i samband med uppdragets utförande framkommer behov av ytterligare arbete som bör utföras (tilläggsarbete) ska Teknikern underrätta Kunden och begära dennes anvisningar. Om Kunden inte kan nås inom rimlig tid får Sweden WiFI AB ändå utföra tilläggsarbetet i följande fall:

a) om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för uppdraget; eller

b) om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört.


6. Material

Sweden WiFI AB ansvarar för att köpa in det material som behövs för arbetet om inget annat överenskommits. Materialet inhandlas hos godkända elgrossister och kunden debiteras av Sweden WiFI AB.


7. Debitering

Sweden WiFI AB erbjuder fasta priser på offererade installationer och produkter. Arbetstid utöver offererade installationer debiteras per påbörjad timme. 

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 2 timme, detta kan dock inte alltid garanteras.

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer då en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats. Om restiden till jourarbetet överstiger 30 minuter räknas restiden över 30 minuter som en del av jourarbetet.

Storhelgstillägg om 2000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

 • Julafton

 • Nyårsafton

 • Påskafton

 • Midsommarafton

Administrationsavgift: Sweden WiFi AB tar ut en avgift om 39:- för administrativa kostnader som uppstår vid försäljning av varor eller tjänster.

Fakturaavgift: En fakturaavgift om 49:- debiteras på varje faktura.

8. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan (standard är 15 dagar). Sweden WiFI AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning.

Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte eventuell huvudman (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Betalning ska vara Sweden WiFI AB tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.


9. Rot & rutavdrag

Om du önskar nyttja rot/rutavdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till rot/rutavdrag.

Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Svenska Eljouren att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Vid ändring/ justering av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera en administrationsavgift om 99:- för hantering och ändring.

Information om vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar du på Skatteverkets webbsida.

Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.

Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisas och faktureras utan rotavdrag.


10. Ångerrätt enligt lag

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till Sweden WiFI AB inom ångerfristen.

Ångerfristen räknas från den dag då du signerar offerten/avtalet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.

För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.


11. Avbokningsvillkor

Jourarbeten:

Så snart ett jourarbete är registrerat hos Sweden WiFI AB är det påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras en kostnad på 1600:- inkl. moms för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte ombokas.

Planerade arbeten:

Planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 h innan arbetet ska utföras och därefter mot en avbokningsavgift om 1 000 kr inkl. moms.


12. Anlitande av underleveratör

Sweden WiFI AB har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.


13. Avtalstid

Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av Sweden WiFI AB till dess att beställd tjänst har genomförts och full betalning erlagts.


14. Reklamera fel i tjänsten

Om du anser att det föreligger fel i en tjänst som utförts av Sweden WiFI AB så ska du reklamera felet till vår kundtjänst. Reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet och senast inom 6 månader från tjänstens utförande. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Reklamerar du för sent förlorar du rätten att åberopa felet.

Om du vill reklamera en tjänst ska du i första hand skicka ett e-mail till info@swedenwifi.se och beskriva felet så utförligt som möjligt.


15. Påföljder vid fel

Sweden WiFI AB åtar sig att utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt avhjälpa eventuella fel i utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar resekostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Sweden WiFI AB i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han/hon har särskilda skäl till det. Om Sweden WiFI AB inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Därefter har han/hon istället rätt till prisavdrag eller hävning.


16. Ansvarsbegräsning

Sweden WiFI AB bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information du som kund lämnar till oss i samband med din offertförfrågan eller bokning. Sweden WiFI AB bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Sweden WiFI AB nätverkstekniker.

Sweden WiFI AB ansvarar endast för direkt skada som du som kund lidit när skadan har vållats av Sweden WiFI AB nätverkstekniker genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.


17. Behandling av personuppgifter

I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.


18. Force Majeure

Om Sweden WiFI AB, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra uppdraget som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp, myndighetsföreskrifter eller restriktioner) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är Sweden WiFI AB befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Om ett planerat arbete skjuts upp med stöd av denna punkt under mer än en vecka äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.


19. Ändringar

Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.


20. Tillämplig lag och tvist

Vid en eventuell tvist har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga tjänster som vid var tid tillhandahålls av Sweden WiFi AB, org.nr 559205-7169. Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i orderbekräftelsen. Vid avvikelse mellan bestämmelser i orderbekräftelsen och i de Allmänna villkoren ska orderbekräftelsen äga företräde.


2. Tjänster

Sweden WiFI AB behöriga nätverkstekniker gör allt inom nätverk och mindre el installationer: felsöker WiFi utrustning, levererar och monterar olika marknadsledande hotspot lösningar, projekterar och monterar marint bredband och mycket mer. Nedan är ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

 • Felsökning

 • Service

 • Hotspot lösningar

 • WiFi

 • Smarta hem – vi framtidssäkrar

 • Jour


3. Beställning och bekräftelse

Sweden WiFI AB tjänster kan beställas antingen direkt genom att ringa 010-173 70 70 eller på Sweden WiFI AB webbsida genom att fylla i ett formulär. Det är kundens ansvar som beställare att meddela om det önskade arbetet avser jour eller planerat arbete. Sweden WiFI AB återkommer med en kostnadsfri offert inom 48 h. När du som kund godkänner offerten och bokar ett uppdrag får du en orderbekräftelse per SMS eller e-mail där du också bekräftar att du godkänner dessa villkor.


4. Tjänsternas utförande

Sweden WiFI AB förbinder sig att utföra beställda tjänster inom överenskommen tid samt på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med lag och gällande branschpraxis.


5. Tilläggsarbete

Om det i samband med uppdragets utförande framkommer behov av ytterligare arbete som bör utföras (tilläggsarbete) ska Teknikern underrätta Kunden och begära dennes anvisningar. Om Kunden inte kan nås inom rimlig tid får Sweden WiFI AB ändå utföra tilläggsarbetet i följande fall:

a) om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för uppdraget; eller

b) om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört.


6. Material

Sweden WiFI AB ansvarar för att köpa in det material som behövs för arbetet om inget annat överenskommits. Materialet inhandlas hos godkända elgrossister och kunden debiteras av Sweden WiFI AB.


7. Debitering

Sweden WiFI AB erbjuder fasta priser på offererade installationer och produkter. Arbetstid utöver offererade installationer debiteras per påbörjad timme. 

Priset för jourutryckning innefattar upp till två timmars arbete inklusive servicebil. Vår målsättning är att vara på plats inom 2 timme, detta kan dock inte alltid garanteras.

Om ett akut problem under en jourutryckning inte kan bli åtgärdat på två timmar stannar teknikern kvar och det tillkommer då en timdebitering per påbörjad timme. De två timmarna som ingår i priset räknas från att teknikern är på plats. Om restiden till jourarbetet överstiger 30 minuter räknas restiden över 30 minuter som en del av jourarbetet.

Storhelgstillägg om 2000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

 • Julafton

 • Nyårsafton

 • Påskafton

 • Midsommarafton

Administrationsavgift: Sweden WiFi AB tar ut en avgift om 39:- för administrativa kostnader som uppstår vid försäljning av varor eller tjänster.

Fakturaavgift: En fakturaavgift om 49:- debiteras på varje faktura.

8. Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan (standard är 15 dagar). Sweden WiFI AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning.

Beställaren ansvarar för betalning av faktura om inte eventuell huvudman (bostadsrättsförening eller företags hyresvärd etc.) betalar fakturan.

Betalning ska vara Sweden WiFI AB tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.


9. Rot & rutavdrag

Om du önskar nyttja rot/rutavdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till rot/rutavdrag.

Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Svenska Eljouren att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

Vid ändring/ justering av ROT/RUT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Sweden WiFI AB rätten att debitera en administrationsavgift om 99:- för hantering och ändring.

Information om vilka arbeten som ger rätt till rot avdrag hittar du på Skatteverkets webbsida.

Nya regler gällande felsökning och rotavdrag.

Skatteverket har ändrat sin tolkning kring vad som ger rotavdrag och felsökning klassificeras inte längre som ett godkänt arbete. Detta betyder att den eventuella felsökningen som sker när vi utför ett arbete kommer att särredovisas och faktureras utan rotavdrag.


10. Ångerrätt enligt lag

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till Sweden WiFI AB inom ångerfristen.

Ångerfristen räknas från den dag då du signerar offerten/avtalet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.

För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.


11. Avbokningsvillkor

Jourarbeten:

Så snart ett jourarbete är registrerat hos Sweden WiFI AB är det påbörjat. Om arbetet avbokas innan vi har kommit fram till kunden debiteras en kostnad på 1600:- inkl. moms för det påbörjade arbetet. Jourarbeten kan inte ombokas.

Planerade arbeten:

Planerade arbeten kan avbokas kostnadsfritt fram till 48 h innan arbetet ska utföras och därefter mot en avbokningsavgift om 1 000 kr inkl. moms.


12. Anlitande av underleveratör

Sweden WiFI AB har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.


13. Avtalstid

Dessa villkor gäller från det att kundens beställning har bekräftats av Sweden WiFI AB till dess att beställd tjänst har genomförts och full betalning erlagts.


14. Reklamera fel i tjänsten

Om du anser att det föreligger fel i en tjänst som utförts av Sweden WiFI AB så ska du reklamera felet till vår kundtjänst. Reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet och senast inom 6 månader från tjänstens utförande. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

Reklamerar du för sent förlorar du rätten att åberopa felet.

Om du vill reklamera en tjänst ska du i första hand skicka ett e-mail till info@swedenwifi.se och beskriva felet så utförligt som möjligt.


15. Påföljder vid fel

Sweden WiFI AB åtar sig att utan onödigt dröjsmål, kostnadsfritt avhjälpa eventuella fel i utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar resekostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Sweden WiFI AB i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han/hon har särskilda skäl till det. Om Sweden WiFI AB inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har kunden rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. Därefter har han/hon istället rätt till prisavdrag eller hävning.


16. Ansvarsbegräsning

Sweden WiFI AB bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information du som kund lämnar till oss i samband med din offertförfrågan eller bokning. Sweden WiFI AB bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Sweden WiFI AB nätverkstekniker.

Sweden WiFI AB ansvarar endast för direkt skada som du som kund lidit när skadan har vållats av Sweden WiFI AB nätverkstekniker genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.


17. Behandling av personuppgifter

I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.


18. Force Majeure

Om Sweden WiFI AB, eller dess underleverantör, är förhindrad att fullgöra uppdraget som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, skadegörelse, sabotage, upplopp, myndighetsföreskrifter eller restriktioner) och som inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är Sweden WiFI AB befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas. Om ett planerat arbete skjuts upp med stöd av denna punkt under mer än en vecka äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.


19. Ändringar

Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och godkännas av båda Parter för att vara giltiga.


20. Tillämplig lag och tvist

Vid en eventuell tvist har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol.